Bamboo by Santens®
Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark

Er du privatkunde, kan du købe Bambus håndklæderne på vores webshop: OnlineLiving.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

G�ldende for samhandel med Santens Denmark ApS (SD ApS) - med mindre andet er skriftligt aftalt.

  1. GYLDIGHED

  Disse almindelige salgs- og handelsbetingelser er g�ldende for alle tilbud og leverancer fra Santens Denmark ApS (SD ApS), medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem.

  2. TILBUD, ACCEPT OG ORDREMODTAGELSE

  Alle tilbud fra SD ApS skal accepteres skriftligt inden 20 dage fra modtagelsen. Ved l�bende samhandel uden fast pristilbud effektueres alle ordrer til de p� ordremodtagelsesdagen g�ldende priser i danske kroner ekskl. moms og med forbehold for pris�ndringer i leverand�rpriser, fragtpriser, toldsatser, forbrugsafgifter og valutakursudsving. G�ldende priser fremg�r af vedlagte prisliste. S�fremt leveringstidspunktet ligger op til 8 uger efter ordremodtagelse, tager SD ApS dog forbehold for �ndringer i prislisten. Enhver ordre modtages med forbehold for at producenten af varen har for lavt indsalg af p�g�ldende design/dessin, svigt fra r�vareleverand�r, design/dessin udg�et/udsolgt, samt force majeure. SD ApS kan afvise en ordre, s�fremt der ikke kan opn�s en tilfredsstillende kreditoplysning p� kunden eller producenten af varen ikke kan bekr�fte en ordre.

  Der s�lges ikke produkter i anbrud. Hvis dette �nskes p�l�gges 15 % ekstra gebyr p� den enkelte vare. Ved leverancer under kr. 5.000,00 ekskl. moms p�l�gges ekspeditionsgebyr p� kr. 250,00. Minimumsk�b ved f�rste leverance er kr. 5.000,00.

  3. BETALING

  Betalingen er forfalden ved udl�bet af den m�ned, hvori fakturaen er dateret, dog er fakturaer, der er dateret p� en af m�nedens tre sidste hverdage, f�rst forfaldne til betaling ved d. 15 i efterf�lgende m�ned.

  I tilf�lde af forsinket betaling forrentes fakturatilgodehavende med en rente p� 1,5 % for hver p�begyndt m�ned, hvor betalingen er forsinket. Renten tilskrives hver m�ned. Renten beregnes af fakturatilgodehavendet inkl. tidligere p�l�bne og tilskrevne renter. Betaling af renter afsk�rer ikke SD ApS fra at kr�ve erstatning for det yderligere tab, k�bers misligholdelse af betalingspligten m�tte medf�re. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger SD ApS til at annullere eller udskyde igangv�rende ordrer.

  Betaling skal finde sted ved bankoverf�rsel til det p� fakturaen opgivet bankregistrerings- og kontonummer. Bankoverf�rsel af indbetaling til SD ApS er for debitors regning. Ved f�rste leverance betales der forudbetaling. K�ber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af k�besummen p� grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af SD ApS. K�ber er forpligtet til at foretage enhver betaling til s�lger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt p� grund af k�bers forhold.

  4. LEVERING

  Levering sker exw. Incoterms 2000. SD ApS er berettiget til at effektuere leverancer som delleverancer for k�bers regning. En overskridelse af leveringstiden med 8 dage p� grund af SD ApS forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved k�ber ikke af den grund kan ud�ve nogen bef�jelser over for SD ApS. S�fremt forsinkelsen ved leveringen skyldes, at SD ApS er forhindret til levering p� grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldm�gtige eller enhver anden omst�ndighed samt tilf�lde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette g�r sig g�ldende uanset om �rsagen til forsinkelsen indtr�ffer f�r eller efter udl�bet at den aftalte leveringstid. SD ApS er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omst�ndigheder, der rimeligvis ikke kunne forudses. I tilf�lde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de f�rn�vnte, h�fter SD ApS ikke for indirekte skader og tab, f�lgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

  Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 m�neder.

  5. EMBALLAGE

  SD ApS skal p�se, at varerne emballeres forsvarligt. S�fremt k�ber m�tte have s�rlige krav eller �nsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles SD ApS skriftligt, inden aftalens indg�else.

  6. EJENDOMSFORBEHOLD

  Ejendomsretten til det solgte forbliver SD ApS, indtil hele restfordringen med till�g af p�l�bne renter og omkostninger er betalt, hvorfor k�beren indtil da er uberettiget til at s�lge, pants�tte, udl�ne eller p� anden lignende m�de disponere over effekterne.
  K�beren er, indtil ejendomsretten overg�r til ham, pligtig kun at benytte de solgte effekter p� forsvarlig vis og s�rge for at holde disse brand- og tyveriforsikret for egen regning. SD ApS er berettiget til, n�r som helst, at tage effekterne i �jesyn. K�beren er over for SD ApS ansvarlig for enhver beskadigelse af de k�bte effekter. Betales SD ApS tilgodehavende ikke rettidigt eller misligholder k�ber i �vrigt nogle af de i salgs- og leveringsbetingelserne n�vnte vilk�r, er SD ApS berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter og forlange resttilgodehavendet betalt. Best�r misligeholdesen i en tilsides�ttelse af betalingspligten, er SD ApS berettiget til at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, n�r k�ber er udeblevet med bel�bet i 30 dage efter forfaldsdagen og dette bel�b udg�r mindst en tiendedel af det samlede bel�b, der skal betales, eller hvis der i bel�bet indg�r flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede bel�b, der skal betales eller det udg�r hele restfordringen.

  7. RETTIGHEDER TIL DESIGN M.M.

  Alle rettigheder til designs, varem�rker, forretningskendetegn, form, m�nstre, farvevalg og farvekompositioner m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos SD ApS. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra SD ApS er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af m�nstre m.m.

  8. ANSVAR FOR MANGLER

  8.1

  SD ApS bestr�ber sig til enhver tid p� at sikre, de leverede varer er i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstandarder og specifikationer inden for gr�nsen af en tilladt st�rrelse tolerance p� +/- 10 % pr. vare. S�fremt der skulle kunne p�vises mangler ved de leverede varer, p�tager SD ApS sig efter sit valg:

  • at ombytte varen ved levering af ny mangelfri vare til k�beren,
  • at udbedre varen,
  • at kreditere k�beren for den mangelfulde vare mod returnering af denne,
  • at yde k�beren afslag i prisen for varen efter n�rmere forudg�ende aftale.

  8.2

  De i punkt 8.1 omhandlende forpligtelser er betinget af, at der senest 4 dage efter, at den p�g�ldende mangel er eller burde v�re konstateret hos k�beren, reklameres skriftlift over for SD ApS med angivelse af, hvori manglen m�tte best�. I overensstemmelse med K�beloven oph�rer SD ApS ansvar ved mangelfulde leverancer under alle omst�ndigheder fra 2 �r fra varernes overgivelse til k�ber.

  8.3

  Returnering af varer kan kun ske mod forudg�ende aftale med SD ApS. SD ApS forbeholder sig ret til, ved ekstraordin�r eller ufyldestg�rende reklamation, at kreditere reklamationen med � 20 % af den udfakturerede v�rdi.

  SD ApS er uden ansvar for indirekte skader og tab, f�lgeskader, tidstab, driftstab, og avancetab eller lignende der beror p� mangler ved de leverede varer.

  9. PRODUKTANSVAR

  SD ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstr�kning, hvor loven p� ufravigelig m�de p�l�gger SD ApS ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra SD ApS. SD ApS er i intet tilf�lde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. SD ApS�s ansvar for produktskader er i alle tilf�lde begr�nset til maksimum 1 million kroner.

  10. SALGSADRESSE

  Varerne m� kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med SD ApS, s�lge p� den forretnings-/leveringsadresse, som der er angivet p� ordren.

  11. V�RNETING OG LOVVALG

  Enhver tvist skal afg�res ved S�- og Handelsretten i �rhus efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmeh�rende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale K�belov til anvendelse med de �ndringer, der f�lger af n�rv�rende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Læs mere om Bamboo